ROMA - Sau trưa ngày thứ Thứ Bảy 26-7-2003, đại diện Hội Đồng Mục Vụ các cộng đoàn, cộng đồng đã có cuộc hội thảo về các vấn đề liên hệ tới vai trò giáo dân.

Cuộc hội thảo này do Cha Dụ trình bày và Đức ông Hoài và Đức ông Đạo chủ tọa.

Có chứng 50 đại diện giáo dân tham gia và các tham dự viên rất hoan hỉ về những gì học biết được trong bài trình bày của Cha Augustinô Dụ đến từ Bắc Ý.