11. Người quen phạm những tội nhẹ thì dần dần mất đi cảnh giác đề phòng phạm tội trọng.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info