20. Chúng ta nên cứu tế người nghèo. Bởi vì việc từ thiện sẽ cảm hóa lòng người, khiến người ta sửa đổi nết đức.

(Thánh nữ Agnes)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info