34. Khiêm tốn là do bởi linh hồn biết mình mà sinh ra khuynh hướng tự khinh khi mình; có khiêm tốn thì con người mới bằng lòng phục tùng Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa mà phục vụ người khác. (Thánh John Berchmans)