98. ĐẠO HIỆU SÚC SINH

Thái uý Đảng rất ngờ ngệch.

Một hôm có người gởi thư đến nói:

- “Có đôi chân nó đi, mượn tuấn túc để đi”.

Thái uý rất kinh ngạc nói:

- “Ta chỉ có hai cái chân, nếu cho nó mượn thì ta làm sao mà đi ?”

Thuộc hạ nói với ông ta:

- “Lời nói trong thư là xin mượn ngựa của ngài, “tuấn túc” chỉ là cách nói tôn trọng mà thôi”.

Thái uý cười nói:

- “Ngày nay đạo không giống nhau, té ra loại súc sinh này mà cũng có đạo hiệu”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 98:

Con người ta ai cũng thích được nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì muốn được người ta coi trọng mình cho nên đặt ra cho mình một cái “hiệu”...

Có những bác sĩ được dân chúng thêm cho cái đạo hiệu là “bác sĩ mát tay” bởi vì chữa bệnh cho ai thì người ấy đều lành bệnh; có những thầy giáo được học trò đặt cho cái hiệu là “ông thầy đục” vì ông thầy này hay đục (đánh) học trò; có người có số đào hoa nhưng lợi dụng tình cảm của các cô gái thì người ta đặt cho cái đạo hiệu là “kỷ sư đào mỏ”, vân vân và vân vân...

Cái “đạo hiệu” nó phù hợp với việc làm và đời sống tốt hau xấu của người có “đạo hiệu”.

Cái đạo hiệu của tôi là linh mục, là tu sĩ nam nữ, là người Ki-tô hữu, nếu một ngày nào đó có người gọi tôi là “ông cha say xỉn”, “ông thầy tu cờ bạc”, “bà sơ chằn tinh”, thì thật đáng thương cho tôi và tội nghiệp cho Đức Chúa Giê-su cũng như Hội Thánh của Ngài lắm vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info