28. Nếu Chúa không muốn ban phát, thì chẳng lẽ Chúa thúc giục chúng ta cầu xin sao?

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info