Thánh Lễ Vọng Phục sinh tại Giáo xứ St Margaret Mary's Brunswick Úc Châu

Hình ảnh ( Hải Lê)

Tha1h lễ dành riêng cho Cộng đoàn Việt Nam khởi đầu bằng làm phép lửa và rước nến Phục sinh từ Đài Đức Mẹ vào Thánh đường

Thánh lễ do Linh mục Anthony Quảng sdb chính xứ và cha khách Phanxicô Xaviê Tuấn từ Xuân Sơn Giáo phận Bà Rịa đang thăm viếng tại Melbourne đồng tế và chia sẻ Lời Chúa.