HOA HỒNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Tên gọi mang ý nghĩa chi?
Gọi hoa hồng bằng bất cứ tên
gì khác thì vẫn là cái bông mang
hương thơm ngọt ngào.

What in the name?
That which we call a rose by any
other name would smell as sweet.
(Shake-Speares)