38. LỜI NỊNH HÓT VỚ VẨN

Hoàng hậu của Tấn Nguyên đế sinh một thái tử, Nguyên đế bày yến tiệc bánh canh chiêu đãi các quan. Các đại thần ì ùng dâng lời:

- “Chúc mừng bệ hạ được thái tử, nghiệp đế có người kế tục, chỉ có thần tử chúng tôi đây thật xấu hổ vì không công mà được thưởng”.

Nguyên đế cười nói:

- “Nói cái gì vậy? Lẽ nào việc sinh thái tử phải có công lao của các ông sao?”

(Khiển Sầu tập)

Suy tư 38:

Việc làm vớ vẩn là làm những chuyện vô ích, có khi hại người hại mình; lời nói vớ vẩn là nói không đầu không đuôi, nói lời không có ý nghĩa; lời nói để nịnh mà không có ý nghĩa thì gọi là lời nịnh hót vớ vẩn...

Hoàng hậu sinh thái tử thì mắc mớ gì đến công lao của các đại thần, đúng là lời nói nịnh hót vớ vẩn.

Lời nói vớ vẩn mà ma quỷ thường nói với người Ki-tô hữu là: “Chúa không phạt đâu, cứ ăn chơi xã láng đi”, hoặc là “công lao khó nhọc mình làm ra thì hưởng thụ cho sướng cái đã, Chúa không trách đâu”....

Và có rất nhiều người Ki-tô hữu, cũng như có những người dâng mình làm tôi tớ của Chúa đã “chết” vì lời nói vớ vẩn ấy của ma quỷ, bởi vì họ nghĩ rằng, lời nói vớ vẩn ấy không mắc mớ gì đến đời sống thiêng liêng của mình cả.

Ôi thương hại thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info