Quốc hội Mễ Tây Cơ đã ngăn chặn một nỗ lực của Tổng thống Enrique Pena Nieto nhằm công nhận hôn nhân đồng tính về mặt pháp lý trong cả nước.

Hôn nhân đồng tính đã được công nhận ở một số khu vực pháp lý ở Mễ Tây Cơ, bao gồm thành phố Mexico. Nhưng đề nghị của tổng thống nhằm thực hiện thống nhất chính sách trên toàn quốc đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ. Ngay cả đảng của Peña Nieto, Đảng Cách mạng Định Chế, cũng từ chối hỗ trợ dự luật này.

Ủy ban Hiến Chế của Quốc Hội Mễ Tây Cơ, với cuộc bỏ phiếu 18- 9, cho rằng đề xuất này đã vi hiến khi xâm phạm quyền của các tiểu bang thiết lập các quy tắc hôn nhân.

Source: Catholic World News - Mexican legislature rejects bid to recognize same-sex marriage nationwide