Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Xứ CTTĐVN Arlington Tuyên Hứa:Arlington, VA (8/8/08): Ngày 7/8/08, nhân ngày lễ Vọng Thánh Đa Minh, Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Phạm Trọng Khảm đã tổ chức nghi thức tuyển chọn, tuyên hứa lần đầu và tuyên hứa vĩnh viễn cho 70 anh chị em: với 2 thỉnh sinh, 10 người khấn tạm, và 58 người khấn trọn đời. Nghi thức được cử hành trong thánh lễ vọng mừng kính Thánh Tổ của Dòng Đa Minh, với cha chủ sự là Linh Mục Nguyễn Đức Vượng, chánh xứ kiêm linh hướng của huynh đoàn và sự chứng kiến của Cha cựu Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Giuse Nguyễn Cao Luật, cha Phó Quốc Luân tân phó xứ, Sơ Tân Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Oregon Nguyễn Thị Trinh, và quý sơ, cùng các giáo dân hiện diện.

Sau đây là vài dòng về tiểu sử của đoàn: Được biết Huynh Đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm xuất xứ từ Hội Cao Niên giáo xứ từ ngày 25/10/2000. Sau khi các hội viên thực tập đọc kinh thần vụ hàng tuần mỗi ngày chủ nhật, trong Sách Phụng Vụ Giờ Kinh, cha xứ Nguyễn Đức Vượng đã có ý định thành lập Huynh Đoàn bằng cách đặt mua Thủ Bản Dòng Ba và khởi sự học tập quy luật dòng ngày 15/08/2003.

Ngày 27/08/2003: Cha xứ gửi thư xin phép Đức Cha Loverde thành lập Dòng Ba và đã được Đức Cha Loverde chấp thuận ngày 15/09/2003. Sau đó giáo xứ tiếp tục gửi thư ngày 17/02/2003 xin Tỉnh Dòng Miền Đông Hoa Kỳ cho phép thành lập. Cha James Sullivan trả lời là Phụ Tá Bề Trên Tỉnh Dòng đã cho phép Giáo xứ thành lập dòng ba tại địa phận Arlington.

Ngày 23/02/2004: Cha xứ đề nghị chọn Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm làm quan thầy của Huynh Đoàn. Huynh Đoàn Đaminh của giáo xứ là huynh đoàn Việt Nam đầu tiền tại Miền Đông Hoa Kỳ.

Ngày 24/02/2004: Cha xứ Nguyễn Đức Vượng gặp cha bề trên Phụ Tỉnh tại Calgary để trình bày về diễn tiến thành lập và xin phép lập Huynh Đoàn tại Giáo Xứ.

Ngày 12/8/04: Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Dung chủ tế thánh lễ và thâu nhận 68 thỉnh sinh của Huynh Đoàn Đaminh vào nhà tập. Đức Ông Phạm Văn Phương, cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ giảng thuyết.

Ngày 8/8/05: 63 thành viên của Huynh Đoàn Đa Minh được thâu nhận vào nhà tập ngày 12/8/2004 đã được khấn tạm trong ba năm trong Thánh Lễ 7:30 PM ngày thứ hai 8/8/2005, ngày Lễ Thánh Đa Minh, Thánh Tổ của Dòng Đa Minh dưới sự chủ tọa của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Dung.

Ngày 2/10/05: Bầu cử thành phần ban Phục Vụ dưới sự chủ tọa của cha Linh Hướng: kết quả:

  • Anh Bùi Hữu Thư: Đoàn Trưởng
  • Anh Nguyễn Phước Nhâm: Đoàn Phó
  • Chị Bùi Như Mai: Huấn Đức
  • Anh Phạm Ngọc Hàm: Thư Ký
  • Chị Trần Lê Anh Phương: Thủ Quỹ
  • Anh Trần Văn Tính: Ủy Viên Xã Hội, Tông Đồ, Bác Ái
  • Anh Nguyễn Văn Sự Ủy Viên Giới Trẻ
Anh Trần Văn Tính đã qua đời, anh Nguyễn Đức Khiêm hiện thời thay thế.

Cuối tuần 31/7, 1/8 và 2/8/08: để chuẩn bị cho việc tuyên hứa, tất cả anh chị em trong Huynh Đoàn đã cấm phòng dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. Nhờ việc xét mình xưng tội và nghe lời giảng của cha Văn trong ba ngày, anh chị em đã hết sức sốt sắng vì đã thấu hiểu vai trò, nhiệm vụ của một đoàn viên trong Huynh Đoàn đối với Nhà Dòng và đối với giáo xứ. Các anh chị em trước đây cảm thấy mình không xứng đáng hay không sẵn sàng để tuyên hứa vĩnh viễn đã nộp đơn xin và đã được cha linh hướng chuẩn y.

Các thỉnh sinh được mời lên tham dự nghi thức thâu nhận trước. Sau đó 10 anh chị em khấn tạm được mời đứng theo hang ngang trước cung thánh, trong khi các anh chị em khấn vĩnh viễn đứng theo hai hàng dọc giữa lối đi làm thánh hình một thánh giá.

Cảm động nhất là khi thấy những người lớn tuổi như bà cụ Thanh và bà cụ Mầu ngồi xe lăn cũng được tuyên hứa.

Cho đến nay sau 5 năm hoạt động, Huynh Đoàn đã có tất cả trên 100 đoàn viên, và Huynh Đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm là huynh đoàn Việt Nam đầu tiền tại Miền Đông Hoa Kỳ.

Hội Cao Niên Giáo Xứ CTTĐVN Arlington trong đồng phục áo dài khăn đống chủ nhật đầu tháng với cha Nguyễn Đức Vượng, Cha Phó Ngô Văn Thích và cha Phạm Quốc Văn
Anh chị em đã khấn tạm trong đồng phục có huy hiệu là thành viên Ca Đoàn Lê Thị Thành
Hình anh chị em Huynh Đoàn Chụp chung với cha Vượng, Thích và Văn
Anh chị em đang đọc kinh trong cuối tuần cấm phòng