Một tổng giám mục ở Nam Phi đã gợi ý rằng hệ thống giáo luật của Giáo Hội cần phải được sửa đổi để đối phó hiệu quả hơn đối với các linh mục lạm dụng tình dục.

Đức Tổng Giám Mục Buti Tlhagale của Johannesburg đã đưa ra những lời bình luận của ngài trong một buổi lễ phong chức cho bốn tân linh mục.

“Khi cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng về đạo đức, có lẽ việc lạm dụng trẻ vị thành niên bởi một linh mục, nên được coi là một tội phạm bị vạ tuyệt thông tiền kết. Nói cách khác, khi một linh mục lạm dụng một đứa trẻ, ngay tức khắc đương sự bị vạ tuyệt thông.”

Vạ tuyệt thông (hay dứt phép thông công, rút phép thông công) là một hình phạt của Giáo hội dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội. Khi một người bị tuyên án vạ tuyệt thông thì về bản chất, người ấy bị tách rời ra khỏi sự “hiệp thông” với những tín hữu khác trong Giáo hội.

Vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần Giáo hội phải ra công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay có bảy loại vi phạm bị vạ tuyệt thông tiền kết.

1. Người bỏ đạo, rối đạo hay ly khai khỏi Giáo hội, sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết (gl.1364§1).

2. Ai ném bỏ Mình Máu Thánh Chúa, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (gl. 1367).

3. Người nào hành hung Đức Giáo Hoàng sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (gl.1370§1).

4. Người phá thai trực tiếp (gl.1398), hay người đồng lõa: như chỉ chỗ, giúp phương tiện và việc phá thai có kết quả (gl.1329§2), sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.

Những tội mà một giáo sĩ có thể vi phạm:

5. Giải tội cho người đồng phạm chiếu theo điều 977, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (gl.1378§1).

6. Cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích, phải bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (gl.1388§1).

7. Giám mục nào không có ủy nhiệm thư Giáo hoàng mà phong chức Giám mục cho người khác, cũng như người nào được thụ phong do Giám mục ấy sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (gl.1382).

Trong bảy qui định vạ trên đây, có năm loại vạ tuyệt thông chỉ được giải do chính Tòa thánh (2, 3, 5, 6 và 7), còn hai loại vạ kia (1 và 4) có thể được giải do Giám mục giáo phận hay những linh mục được ủy thác.


Source: Crux Bishop in South Africa says abuser priests should be excommunicated