ĐTGM Philip Wilson, Nam Úc lên Tân Chủ Tịch HĐGM Úc Châu


Phiên họp thứ Sáu ngày 5/5/06 Hội Đồng Giám Mục Úc Châu đã bỏ phiếu chọn ĐTGM Philip Wilson Tổng Giám Mục giáo phận Adelaide lên làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu với sự hiện diện của 42 vị trong buổi họp, gồm có các Hồng Y và các Giám Mục Úc Châu.

ĐTGM Wilson
ĐTGM Philip Wilson 56 tuổi, sinh trưởng tại Cessnock, tiểu bang New South Wales, Úc Châu, trong một gia đình có 5 anh em, Ngài là người anh lớn nhất.

1956 - 1962 Học tiểu học tại trường Saint Patrick, Cessnock, NSW

1963 - 1968 Học trung học tại trường Saint Joseph, Hunters Hill, NSW

1969 - 1971 Nhập chủng viện Saint Columba, Sprinwood, NSW

1972 - 1975 Nhập đại chủng viện Saint Patrick, Manly, NSW

1974 Đậu cử nhân triết học tại đại học Sydney, New South Wales

1975 Thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm phó xứ East Maitland

1975 Được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ Maitland, NSW

1987 Được bổ nhiệm làm linh mục tổng đại diện giáo phận Maitland

1994 Đậu tiến sĩ giáo luật tại trường đại học Washington D.C. USA

1996 Toà thánh bổ nhiệm Ngài làm giám mục tông toà giáo phận Wollongong, NSW

2001 Toà thánh chính thức bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Adelaide, Nam Úc thay thế ĐTGM Leonard Faulkner đã nghỉ hưu dưỡng.

ĐTGM Philip Wilson đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của HĐGM Úc Châu trước đây. Ngài là vị Tổng Giám Mục trẻ nhất của HĐGM Úc Châu và là vị Tổng Giám Mục thứ VIII của Tổng Giáo Phận Adelaide, Nam Úc.

ĐTGM Philip Wilson từng là thành viện của các Hiệp Hội:

-Giáo luật Úc Châu và Tân Tây Lan.

-Giáo luật Mỹ Châu

-Giáo luật Anh Quốc và Aí Nhĩ Lan

-Giáo luật Trung Cổ (Medieval)