LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32: https://www.youtube.com/watch?v=mMb1hfG1vgg

Đáp ca bài đọc 2: TV 15: https://www.youtube.com/watch?v=EVl3tLnF-K0

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18: https://www.youtube.com/watch?v=ANOE3B2yJds

Đáp ca bài đọc 4: TV 29: https://www.youtube.com/watch?v=hwyFdQ_4iBk

Đáp ca bài đọc Tân Ước - TV 117: https://www.youtube.com/watch?v=mJe1N3ysWyo

Hiệp lễ 1: Tin Mừng phục sinh: https://www.youtube.com/watch?v=C0N5LKnwHpU

Hiệp Lễ 2: Vì Chúa đã phục sinh: https://www.youtube.com/watch?v=ALdQIwkkQ2o