15. Nếu tôi không có tình cảm mộ mến Đức Mẹ Ma-ri-a, thì tôi không thể bảo đảm chắc chắn linh hồn tôi.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info