83. THUỐC TRƯỜNG SINH

Thời chiến quốc, có một người đi đến thành đô của nước Sở nói là đem thuốc trường sinh bất tử dâng tặng cho vua, tên vệ sĩ đoạt lấy thuốc và uống vào trong bụng.

Sở vương hạ lệnh giết chết tên vệ sĩ, vệ sĩ nói:

- “Tiên vương cũng đã tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử, nhưng tại sao lại đem ngai vàng giao cho ngài, hơn nữa nếu thuốc dâng cho ngài là trường sinh bất tử mà tôi đã nuốt xuống bụng, nếu tôi bị bệ hạ giết chết, thì không phải cần giải thích: đây không phải là thuốc trường sinh bất tử, mà chính người khách ấy đã lừa bịp bệ hạ. Nếu ngài giết chết tôi thì người trong thiên hạ sẽ nói: ai nói lời giả dối để lừa bệ hạ thì bệ hạ nghe lời ấy, người bị bệ hạ giết là người tốt vô tội.”

Sở vương chỉ còn cách là phóng thích cho tên vệ sĩ ấy.

(Chính Quốc sách)

Suy tư 83:

Đã có sinh thì phải có tử, đó là quy luật của tạo hóa.

Con người ta từ xưa đến nay ai cũng muốn mình được sống lâu trăm tuổi, một trăm tuổi là quá thọ rồi, vậy mà ít người được sống đến trăm tuổi, còn chuyện uống thuốc để trường sinh bật tử, thì quả là chuyện … thần tiên.

Tất cả mọi người Ki-tô hữu đều biết thế gian chỉ là đời tạm, đời vĩnh cửu chính là sau khi từ giã cõi đời tạm này, do đó, nếu không bỏ đời tạm này thì không thể sống đời hạnh phúc, cho nên bao lâu họ còn ở trên thế gian này, thì không thể nói đến chuyện trường sinh bất tử được. Nhưng dù không được sống trường sinh ở đời tạm này, thì họ cũng có một loại thuốc trường sinh để chuẩn bị cho cuộc sống trường sinh mai sau trên thiên đàng với Thiên Chúa, đó chính là bí tích Thánh Thể, tức là Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, đó chính là loại thuốc trường sinh bất tử chính hiệu vậy.

Có hai nơi để chúng ta sống đời đời: đó là thiên đàng và hỏa ngục.

Đời đời trên thiên đàng để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, và đời đời trong hỏa ngục để chịu hình khổ với ma quỷ.

Hai nơi cũng là đời đời, tôi chọn nơi nào; hai nơi cũng là trường sinh, tôi chọn trường sinh nào?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info