18. VẠN VẬT NHẤT THỂ

Có nhà học nho nọ đang đọc vạn vật nhất thể. Có anh hủ nho hỏi ông ta:

- “Nếu trên đường gặp mãnh hổ thì làm thế nào để cầu được vạn vật nhất thể ?”

Có anh hủ nho khác vội vàng giải thích:

- “Người có đạo (nho) thì có thể giáng long phục hổ, nếu gặp mãnh hổ thì nhất định có thể cỡi trên lưng hổ và chắc chắn sẽ không bị hổ ăn mất tiêu”.

Châu Hải Môn cười nói:

- “Cỡi trên lưng hổ thì vẫn là lưỡng thể, nên chỉ có cách là để cho hổ ăn mất phần dưới thì mới có thể gọi là nhất thể.

Mọi người nghe được cười ha ha.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 18:

Vạn vật nhất thể là một sức mạnh vô song trong võ đạo: tâm-khí –thần.

Phương pháp luyện nội công cũng dựa vào “vạn vật nhất thể” để tĩnh tọa, tức là thinh lặng để tán khí tụ khí và dẫn khí đến một nơi xa xăm vô tận trong tiềm thức và ý chí của mình, lâu ngày đạt đến trình độ hòa cùng vạn vật…

“Vạn vật nhất thể” của người Ki-tô hữu chính là một Thiên Chúa Ba Ngôi: nôi thứ nhất là Chúa Cha, mhoi6 thứ hai là Chúa Con và ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Thần; ở trong Ba Ngôi Thiên Chúa chúng ta được sống và hưởng nhiều ơn sủng của Ngài, trái lại nếu ở ngoài Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng ta sẽ chết và chết đời đời. Ở trong Ba Ngôi Nhất Thể chính là chúng ta ở trong tình yêu và ánh sáng, ở ngoài Ba Ngôi Nhất Thể là chúng ta đi trong tối tăm và thù hận…

Không kết hợp được tâm khí thần thì không thể có sức mạnh “vạn vật nhất thể”, cũng vậy nếu người Ki-tô hữu không kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi thì họ sẽ trở nên người hay kêu ca thóa mạ và trở thành dụng cụ đắc lực cho ma quỷ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info