40. Đức khiêm tốn là luôn nhận ra sự hư vô của mình, và thường vui vẻ đón nhận sự khinh mạn.

(Thánh nữ Magdalen Panattieri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info