60. Anh nên trở thành tiểu thương hà tiện, nên tu sửa nội tâm trên các c ông việc.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info