BANGALORE, Ấn Độ - 10/02/06 – Hai vị Hồng Y, 10 Tổng Giám Mục, 160 Giám Mục Ấn Độ đã quy tụ về Bangalore từ ngày 6 tháng 2 để tham dự khoá họp lần thứ 27 của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ.

Khóa họp của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ được triệu tập cứ hai năm một lần và năm nay cuộc họp sẽ kéo dài trong 8 ngày, và chủ đề thảo luận là vấn đề Giáo Dục Công Giáo và mối quan tâm của Giáo Hội đối với những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Hội nghị sẽ bàn một cách chi tiết đến những nhu cầu cấp bách và kế hoạch làm sao cung ứng vấn đề giáo dục cho những người bị gạt ra bên lề xã hội vì nguyên nhân kinh tế, văn hóa, chính trị, hay xã hội.

Hội nghị bế mạc vào ngày 15 tháng 2 và sẽ ra bản tuyên cáo trình bày chi tiết kế hoạch áp dụng chủ đề thảo luận trong phiên họp

.