12. Chấp nhận đau khổ là bạn có thể nên giống Đức Chúa Ki-tô, là noi gương các thánh nam nữ.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info