Kêu gọi duyệt lại những Qui định về việc xử lý những luận điệu lạm dụng tình dục
VATICAN CITY18/10/2002 (Zenit. org). - Đây là văn bản bức thư chủ tịch Bộ Giám Mục, Hồng Y Giovanni Battista Re, gởi chủ tịch hội đồng giám mục U. S. , Giám mục Wilton Gregory, để trả lời văn kiện " Những Qui định Thiết yếu về những Chính sách Giáo phận/Giáo hạt Xử lý những Luận điệu Lạm dụng Tình dục các Trẻ em do các Linh mục, Phó tế, hoặc Nhân viện Giáo hội khác. "Những qui định do các giám mục U. S. viết.
* * *
Đức Cha rất Đáng kính Wilton D. Gregory
Chủ tịch Hội đồng các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ
Thưa Đức Cha,


Với thư Đức Cha đề ngày 26/6, 2002, Đức Cha đã gởi đến Tòa Thánh văn kiện với tiêu đề "Những Qui định Thiết yếu về các Chính sách Giáo phận/Giáo hạt để Xử lý những Luận điệu Lạm dụng Tình dục các Trẻ em do các Linh mục, Phó tế, hay Nhân viên khác của Giáo hội" ("Qui định"), được phê chuẩn trong buổi Hợp Khoáng đại của Hội đồng các Giám mục Công giáo U. S. họp tại Dallas (Texas) từ 13-15/6, và Đức Cha xin "sự chấp nhận" thư này

Toà Thánh, hơn hết, muốn truyền đạt tình liên đới hoàn hảo với các Giám mục Hiệp-Chúng-Quốc trong việc các ngài kiên quyết kết án những việc sai trái tình dục với trẻ em và Tòa Thánh quan tâm sâu xa tới hoàn cảnh đau đớn đã nổi lên trong mấy tháng gần đây tại Hiệp-chúng-quốc. Hơn nữa, Toà Thánh muốn khuyến khích những cố gắng của Hội đồng Giám mục trong việc giúp đỡ các Giám mục xử lý những vấn đề khó khăn này.

Việc lạm dụng tình dục trẻ em là điều đặc biệt ghê tởm. Bị thúc giục sâu xa bởi những đau đớn của các nạn nhân và gia đình họ, Toà Thánh ủng hộ các Giám mục Mỹ châu trong cố gắng của các ngài muốn cương quyết đáp trả những việc sai trái tình dục của một số rất nhỏ những kẻ thi hành chức vụ và lao động để phục vụ Giáo hội. Nhưng một số rất nhỏ đó không thể làm lu mờ " lợi ích to lớn thiêng liêng, nhân bản, và xã hội mà đa số áp đảo các linh mục và tu sĩ tại Huê kỳ đã làm và còn đang làm" (Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Diễn văn đọc trước các Hồng Y và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Huê kỳ, 23/4, 2002).

Toà Tông đồ cũng nhận biết những cố gắng các Giám mục Huê kỳ đã làm qua các "Qui định" và những chỉ dẫn chất chứa trong " Hiến chương các Giám mục về việc Bảo vệ Trẻ em và những Người Trẻ" ("Hiến chương") để bảo vệ các trẻ em và tránh những sự tái diễn tương lai của những lạm dụng này. Những cố gắng đó cũng sẽ giúp gìn giữ và phục hồi niềm tin của các tín hữu đối với các chủ chăn của mình.

Mặc dầu những cố gắng này, việc áp dụng các chính sách được Hội nghi Khoáng đại Dallas phê chuẩn, có thể là nguồn gốc sự lẫn lộn và mơ hồ, bởi vì những "Qui định" và "Hiến chương" chứa đựng những điều khoản, trong một số phương diện, khó mà hoà hợp với luật phổ quát Giáo hội. Hơn nữa, kinh nghiệm của một ít tháng qua đã chứng tỏ thuật ngữ của những văn kiện này thỉnh thoảng lại mơ hờ và không chính xác và do đó khó mà giải thích. Cũng còn những vấn đề liên quan đến cách cụ thể những thủ tục phác thảo trong các "Qui định" và "Hiến chương" phải được áp dụng cùng với những đòi hỏi của Giáo luật và của "Tự Sắc" "Sacramentorum sanctitatis tutela" (AAS 93, 2001, p. 787).

Vì những lẽ đó, điều được phán đoán thích hợp là trước khi có thể ban "sự chấp nhận", cần phải suy nghĩ và duyệt xét hơn nữa những "Qui định" và "Hiến chương". Để dễ dàng hóa việc làm này, Tòa Thánh để nghị lập một Ủy ban Hỗn hợp, gòm bốn giám mục được tuyển chọn từ Hội đồng Giám mục Huê kỳ, và bốn vị đại diện từ những Cơ quan Tòa Thánh mà có khả năng trực tiếp trong vấn đề: Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ, và Hôi đồng về Văn Bản Pháp Luật.

Cũng nhân danh những Cơ quan khác liên quan, tôi trông đợi phúc đáp của Đức Cha. Với sự hứa cầu nguyện cho công việc quan trọng của Đức Cha trong việc phục vụ Hội đồng Giám mục Công giáo Huê kỳ.

Chân tình là người anh em Đức Cha trong Chúa Kitô

Giovanni Battista Hồng Y Re

Chủ tịch Bộ Giám mục
14 tháng Mười, 2002