58. Cuộc sống như thế nào thì chân lý như thế ấy. (Thánh John Chrysostom.

(Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://nhantai.info