52. Ý hướng có thể gọi là linh hồn của hành vi: ý hướng tốt thì hành vì tốt, ý hướng xấu thì hành vi xấu.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info