45. Xét cho cùng thì con người có bao nhiêu đức hạnh, duy chỉ có trong hoàn cảnh nghịch mới nghiệm được mà có.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info