38. Con người một khi đã lãnh đạm thì một chút khổ họ cũng sợ hãi, an ủi từ bên ngoài đến thì họ nhất định cam tâm tiếp nhận.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info