25. Chúng ta nên dùng lòng thành thật để khích lệ tu đức, bằng không thì chúng ta quá bé nhỏ hư không.

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info