TRĂNG VIỄN XỨ
Ảnh của Đặng Đức Cương
Nhìn trăng soi bóng Cali
Nhớ về làng cũ
hàng cau trăng rằm…
(bt)