Nhân ngài "Râu Xồm" F.Castro về chầu Chúa, có bài thơ vịnh đọc nghe chơi. Xin bằng hữu tham gia xướng họa.

VỊNH ÔNG RÂU XỒM

Ở Đại Tây Dương có một chồm
Cu-Ba đảo quốc đứng chôm hôm,
Có ông lãnh tụ nòi Cọng sản,
Tên gọi Cas-trô hiệu “Râu xồm”.
Xuống biển lên non làm cách mạng,
Giết nam đầy nữ xuống “mò tôm”.
Chín mươi năm tuổi luôn đỏ chói,
Cửu thập niên đời mãi tối ôm.
Bác Mao, bác Hồ nay có bạn,
Tọa đàm cách mạng bữa sớm hôm !

Râu Kẽm
xin mời xướng họa