Vịnh ông Râu Xồm

Ở Đại tây dương có một chồm,

Cu-ba đảo quốc đứng chồm hôm,

Có ông lãnh tụ nòi Cộng sản,

Tên gọi Castro hiệu ‘Râu Xồm’,

Xuống biển lên non làm cách mạng,

Giết nam đầy nữ xuống ‘mò tôm’,

Chín mươi năm tuổi luôn đỏ chọi,

Cửu thập niên đời mãi tối om,

Bác Mao bác Hồ mong có bạn,

Tọa đàm cách mạng bữa sớm hôm.

Tác giả Râu Kẽm xin mời xướng họa

*Họa bài ‘Vịnh ông Râu Xồm’

Vịnh ông Trọng Lú

Thái bình dương rồng phục hổ chồm,

Việt cộng phỉ giẫy chết hoàng hôn,

Tên Phú Trọng cũng nòi Cộng Sản

Hiệu ‘Ông Lú’ cùng giống Râu Xồm,

Bán nước hại dân làm cách mạng,

Giết người yêu nước bắt ‘mò tôm’

Thất thập quá niên còn ham chói,

Năm mươi tuổi đảng vẫn tối om,

Bác Hồ cụ Mác đang tìm bạn,

Tâm sự vui buồn có sớm hôm.

Đinh văn Tiến Hùng