ĐẾN VỚI CHÚA
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Cứ để trẻ em đến với Thầy
đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Thiên Chúa
là của những ai giống như chúng..
(Mt 10,13-16)