16. Người vui vẻ hoan lạc so với người mặt mày ủ rủ thì dễ tu đức nên thánh.

(Thánh Phiip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info