Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Úc đang có kế hoạch chuẩn bị cho một Thượng Hội Đồng toàn quốc vào năm 2020.

“Chúng tôi đã hỏi Đức Thánh Cha để xin ngài chuẩn y cho một Thượng Hội Đồng Công Giáo địa phương”, Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge của Brisbane, một trong các Giám Mục Úc vận động cho Thượng Hội Đồng này báo cáo. Ngài nhận xét rằng Thượng Hội Đồng quốc gia sẽ là một cách tiếp cận theo gương Đức Thánh Cha đã làm trong các Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình tại Vatican.

Theo Đức Tổng Giám Mục Coleridge, Thượng Hội Đồng Công Giáo Úc Châu sẽ thảo luận về những “thay đổi văn hóa sâu sắc” mà Giáo Hội phải đương đầu.

Ngài nói:

“Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận hiện thực là thời đại Kitô Giáo - theo nghĩa là thời kỳ trong đó Kitô Giáo là tôn giáo phổ biến trong xã hội, với đông đảo các tín hữu – đã qua rồi.”