Các Giám mục Canada bầu Ban lãnh đạo mới

TGM Richard Smith, tân chủ tịch CCCB, và TGM Mgr Paul-André Durocher, Phó chủ tịch CCCB

Cornwall, Ontario - Vào ngày thứ hai của hội nghị, cuộc họp toàn thể của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Canada (CCCB) đã bầu Đức Tổng Giám Mục Richard Smith, tổng giáo phận Edmonton, làm Chủ tịch Hội đồng, và Đức Tổng Giám mục Paul-André Durocher, tổng giáo phận Gatineau, làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Đức Tổng Giám Mục Smith kế nhiệm Giám mục Pierre Morissette, người kết thúc nhiệm kỳ ngày 22-10, khi hội nghị toàn thể kéo dài năm ngày sắp kết thúc.

Tổng Giám mục Richard Smith sinh ra ở Halifax, được truyền chức linh mục cho tổng giáo phận này. Ngài được chọn làm Giám mục giáo phận Pembroke vào năm 2002, và được ĐTC Biển Đức XVI bổ nhiệm Tổng giám mục tổng giáo phận Edmonton năm 2007. Ngài làm Phó chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Canada (CCCB) từ năm 2009. Ngài sẽ mừng lễ bạc Linh mục vào ngày 12-5-2012.

Ban lãnh đạo của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Canada (CCCB) nhiệm kỳ mới cũng sẽ bao gồm hai đồng thủ quỹ: khu vực tiếng Anh là Đức Giám mục Douglas Crosby, giáo phận Hamilton, và khu vực tiếng Pháp là Đức Giám mục Lionel Gendron, giáo phận Saint-Jean-Longueuil. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Đức Giám mục Crosby trong chức vụ đồng thủ quỹ, còn Giám mục Gendron giữ chức vụ đồng thủ quỹ nhiệm kỳ đầu tiên. (Zenit.org 21-10-2011)

Phạm Kim An