Chúc Mừng

Tân Linh Mục Joseph Trần Chúc, M.M.
Họ hàng và Linh Tông cùng nhau Tạ Ơn Thiên Chúa

với Tân Linh mục Trần Chúc

Gia đình Bà Cố Trần Thị Hy

Nghĩa phụ LM Trần Bình Trọng

trong ngày trọng đại lãnh chức Linh Mục (7-6-2003)

và Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay (22-6-2003)

Xin Chúa ban muôn hồng ân cho Tân Linh Mục

và gìn giữa bao bọc trong Tình Yêu của Ngài

trên con đường Tông đồ và Phục vụ.


Chúc mừng

Đức ông Trần văn Khả (Bác)

Lm Trần Công Nghị (Anh)

Lm Trần Xuân Lãm (Anh)

Các Sơ Mến Thánh Giá (Dì, Cô, Chị, Em)

và Anh Chị Em họ hàng