MẸ CON

Ảnh của Sr. Huyền Trân

Ầu ơ !

Ví dầu cầu ván đóng đanh,

Cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi.

Khó đi Mẹ dẫn con đi,

Con đi trường học, Mẹ đi trường đời!

(Ca Dao)