Catholic Charities (Cơ quan Bác Ái Công Giáo), một Tổ chức vô vị lợi, đã đưa ra một chương trình phòng chống vô gia cư với tiền quỹ liên bang.

Catholic Charities sử dụng 1.700.000$ tiền cuả tài khoản Liên Bang có tên là Homeless Prevention & Rapid Rehousing Program để hỗ trợ những người đang trên đà trở thành vô gia cư.

Chương trình này giúp phụ cấp tạm thời cho những gia đình đang cần nhà ở ổn định, nhưng không phải là giúp trả tiền mortgage.

Catholic Charities cho biết văn phòng ở Albuquerque đã nhận được hơn 1.000 điện thoại hàng tuần hỏi về sự hỗ trợ nhà ở.

Để hội đủ điều kiện, người nộp đơn phải có làm việc trong vòng 18 tháng qua và phải cung cấp bằng chứng về việc làm. Người đó cũng phải cung cấp bằng chứng bị đuổi hay có thể bị đuổi nhà. Đương đơn cũng phải có khả năng và sẵn sàng làm việc và khi kiếm được khoản thu nhập này sẽ cho phép đương sự duy trì nhà ở ổn định.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi (505) 724-4670.