Khi xem một bài trên VietCatholic, đôi khi quý vị và anh chị em muốn share bài đó với những bạn bè trên Facebook của mình nhưng gặp lỗi 404 – File Not Found, mặc dù bài đó thực sự tồn tại, quý vị và anh chị em thấy ngay trước mắt mình.

Lỗi này chỉ xảy ra đối với Facebook, tất cả các mạng xã hội khác đều hoạt động như bình thường.

Chúng tôi đã liên lạc với Facebook để báo cáo sai sót này. Tạm thời, nếu quý vị và anh chị em muốn share trên Facebook, có thể làm như sau:

Vào VietCatholic theo url: http://vietcatholicnews.org thay vì các url quý vị và anh chị em vẫn dùng. Chắc chắn quý vị và anh chị em sẽ share được.