Phòng Báo Chí Tòa Thánh hôm 28 tháng Sáu cho biết lại có thêm hai giáo phận tại Chí Lợi rơi vào tình trạng trống tòa.

Giáo phận Rancagua, Chile

Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức khỏi trách nhiệm coi sóc mục vụ của giáo phận Rancagua, Chile của Đức Cha Alejandro Goić Karmelić, vì lý do đã đạt đến hạn tuổi theo luật định.

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Luis Fernando Ramos Pérez, Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận Santiago de Chile làm Giám Quản Tông Tòa “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” (nghĩa là ngài sẽ coi sóc giáo phận này cho đến khi một Giám Mục mới được bổ nhiệm hay khi Tòa Thánh quyết định theo một chiều hướng khác.)

Giáo phận Talca, Chile

Đức Thánh Cha cũng đã chấp nhận đơn từ chức khỏi trách nhiệm coi sóc mục vụ của giáo phận Talca, Chí Lợi, của Đức Cha Horacio del Carmen Valenzuela Abarca.

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Galo Fernández Villaseca, Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận Santiago de Chile làm Giám Quản Tông Tòa “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis”

Trước đó chỉ hơn 2 tuần, cụ thể là hôm 11 tháng Sáu, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức của ba vị giám mục Chí Lợi là Đức Cha Juan de la Cruz Barros Madrid của Osorno, Đức Tổng Giám Mục Cristián Caro Cordero của Puerto Montt và Đức Cha Gonzalo Duarte García de Cortázar của Valparaíso.

Như vậy, tính đến nay, trong số 34 vị Giám Mục Chí Lợi nộp đơn từ chức tập thể, đã có 5 vị Giám Mục được (hay bị) nhận đơn.
Source: Holy See Press Office - Resignations and Appointments, 28.06.2018