Thánh lễ Lá tại Cộng đoàn Việt Nam St Margaret Mary's Brunswick 25-3-2018
Xem hình (ảnh Khắc Thái)