VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora
Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora
Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO
Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: vanphong@phoiket.net - Web: http://phoiket.net


Prot. 11/05/TC

Kính thưa
Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,
Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại thân mến,

Chiều ngày Chúa Nhật, các Đức Hồng Y đã vào nhà Santa Marta, nơi các ngài cư ngụ trong thời gian họp Cơ Mật Viện. Sáng Thứ Hai, ngày 18 tháng 04 năm 2005, lúc 10 giờ (giờ Roma), các ngài sẽ dâng lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô kính Chúa Thánh Thần, khai mạc Cơ Mật Viện để bầu Vị Giáo Hoàng mới, kế vị Thánh Phêrô.

Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cùng hiệp nhất, một lòng một trí, cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn các Đức Hồng Y để các ngài bầu Vị mà Thiên Chúa đã tuyển chọn, kế vị Thánh Phêrô cai quản và hướng dẫn Giáo Hội của Chúa.

Nơi nào Đức Giám Mục địa phương có những hướng dẫn cụ thể, xin mọi người sốt sắng tham dự. Nếu không, xin các Vị hữu trách tại các Cộng Đoàn, Giáo Xứ và Phong Trào Hội Đoàn đưa sáng kiến kêu gọi, khích lệ Giáo Hữu cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong suốt thời gian các Đức Hồng Y họp Cơ Mật Viện bầu cử Giáo Hoàng. Đặc biệt, xin quí Cụ và anh chị em bệnh nhân dâng những đau đớn của tuổi già và của bệnh tật khẩn cầu Thiên Chúa theo ý chỉ trên đây.
Xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội chuyển cầu lên Thiên Chúa lời cầu khẩn của chúng ta.

Roma, 17 tháng 04 năm 2005
Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết