VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora
Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO
Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: vanphong@phoiket.net - Web: http://phoiket.net


Prot. 10/05/TC

Kính thưa
Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,
Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại thân mến,

Khắp nơi trên thế giới, các giáo hữu trong Giáo Hội cũng như nhiều anh chị em Chính Thống, Tin Lành và cả những tín hữu thuộc các Tôn Giáo khác đang dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tại Khoảng Trường Thánh Phêrô, nhiều tín hữu, đặc biệt các bạn trẻ tụ tập cầu nguyện liên lỉ, hướng về Cửa Sổ Phòng làm việc của Đức Thánh Cha.
Trong tâm tình mến thương của đoàn con thảo, hiệp thông với các giáo hội địa phương nơi sinh sống và với mọi người trên thế giới, chúng ta cùng hiệp nhất, một lòng một trí, cầu nguyện cho Người Cha kính yêu của chúng ta trong giây phút quan trọng tối hậu này của cuộc đời.
Xin các Vị hữu trách tại các Cộng Đoàn, Giáo Xứ và Phong Trào Hội Đoàn kêu gọi, khích lệ Giáo Hữu cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện, đặc biệt trong các Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy và ngày Chúa Nhật.
Xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn ơn lành cho mỗi người, cho các gia đình và các Cộng đoàn.

Roma, 02 tháng 04 năm 2005
Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết