Chính quyền TT Trump đang điều chỉnh lại những miễn trừ tôn giáo và các biện pháp chống lại lệnh bắt buộc các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai sau khi các thẩm phán liên bang đã ngăn chặn những quy tắc hành chánh này vào tháng Mười Hai.”

Văn phòng Quản Lý và Ngân Sách cho biết “Hoa Kỳ đã có một lịch sử lâu dài trong việc cho phép quyền bảo vệ lương tâm của những cơ sở và chủ nhân dựa trên niềm tin tôn giáo và đạo đức để phản đối các quy định về bảo hiểm sức khỏe. Những quy mới cùng này nới rộng những miễn trừ để bảo vệ niềm tin tôn giáo cho các cơ sở và cá nhân khi mà các chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc họ phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai theo quy định của The Patient Protection and Affordabel Care Act. (tạm dịch là Luật Bảo vệ Bệnh Nhân và Chăm Sóc Giá Thấp.) Và thêm rằng các quy định này “dành cho các cơ sở được miễn trừ có quyền chọn lựa tùy ý.”

Tờ New York Time cho biết rằng vào ngày 30 tháng Mười, Bộ Y Tế và Nhân Sự, Lao Động và Ngân Khố sẽ ban hành các quy định sửa đổi này.

Thẩm phán Wendy Beetlestone của Tòa Án Quận Hạt Liên Bang ở Philadelphia đã ra một án lệnh tạm thời chống lại những quy định ban đầu của chính quyền Trump vào ngày 05 tháng Mười Hai, 2017.

Bà nói rằng tiểu bang Pennsylvania có thể bị “tổn hại trầm trọng và không thể khắc phục được” từ những quy định sửa đổi này, bởi vì thiếu việc ngừa thai với chi phí thấp có nghĩa là người phụ nữ sẽ không ngừa thai hoặc là chọn những phương pháp ngừa thai kém hiệu quả và kết quả là “việc chọn lựa của cá nhân này” sẽ gây ra những cái thai ngoài ý muốn. Việc này sẽ là một nguy cơ về kinh tế bởi vì “những thai ngoài ý muốn sẽ là gánh nặng cho các chương trình bảo hiểm y tế do tiêu bang tài trợ của Pennsylavnia.”

Ngay sau phán quyết của bà thẩm phán Beetlestone, thẩm phán Haywood Gilliam Jr của Tóa án quận hạt Oakland cũng chống lại những quy định của chính quyền TT Trump, và rằng họ sẽ “chuyển việc ngừa thai từ một quyền hợp pháp sang một lợi ích hoàn toàn cần thiết tùy theo quyết định của chủ nhân của họ.”

Theo TT Trump, Bộ Tư pháp cho rằng một người phụ nữ mất bảo hiểm sức khỏe về ngừa thai qua chương trình bảo hiểm của chủ nhân vẫn có thể có bảo hiểm này qua chương trình của người chồng hay tự ý bỏ tiền túi ra mua bào hiểm này.

Theo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Thấp vào năm 2010 dưới thời chính quyền Obama, thì Bô Y Tế và Nhân Sự bắt buộc chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm về triệt thai và ngừa thai, bao gồm cả thuốc có thể dẫn đến phá thai. Quy định bắt buộc này gặp sự chống đối của những người Công Giáo và những người khác.

Chính quyền TT Trump thiết lập những quy định mới vào Tháng Mười 2017, cho phép các công ty vì niềm tin tôn giáo và đạo đức không phải tuân theo lệnh buộc mua bảo hiểm ngừa thai.

Chính quyền đã kháng án những phán quyết của Beethstone, Gilliam và các thẩm phác khác vì những phán quyết của họ gây thuận lợi đối với các miễn trừ và các biện pháp đối với việc bắt buộc mua bảo hiểm ngừa thai.

Vào tháng Tư, Thẩm phán Quận Hạt David Russell đã ban hành lệnh vĩnh viễn và tuyên bố giải tỏa việc bắt buộc bảo hiểm ngừa thai đối với các thành viên của the Catholic Benefits Association ( tạm dịch Hiệp Hội Phúc Lợi Công Giáo).

Thẩm phán Russell cũng cho rằng lệnh bắt buộc này vi phạm Luật Phục Hồi Tự Do Tôn Giáo khi buộc các chủ nhân cung cấp bảo hiểm ngừa thai và triệt sản, một việc làm trái ngược và vi phạm niềm tin tôn giáo của họ.

.
Source: EWTN Trump administration to revise exemptions to contraception mandate