HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

BẢN LÊN TIẾNG
Phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam dâng đất cho Tàu


Trong tuần qua người Việt khắp nới trên toàn thế giới đều xôn xao bàng hoàng khi nghe tin nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, qua Quốc Hội bù nhìn đang bỏ phiếu chấp thuận ba Đặc Khu Kinh Tế là Vân Đồn ở cực bắc của Việt Nam, Vân Phong ở miền Trung, và Phú Quốc ở cực Nam của Việt Nam cho đầu tư ngoại quốc và Tàu cộng trong 99 năm.

Đây là một hành động bán nước ngang nhiên và trắng trợn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Bởi vì Đặc khu kinh tế, với các ưu đải đặc biệt gồm có tự do lưu thông ngoại tệ, tự do mở casino với tự do mang tiền ra nước ngoài, miễn thuế thu nhập cá nhân hay doanh nghiệp được ưu đải với thuế rất thấp, tự tổ chức chính quyền và tự điều hành với Trưởng Đặc Khu do chính quyền bổ nhiệm, tự do mua bán nhà và đất cho người nước ngoài với thời hạn lâu dài và nếu cộng thêm những vùng mà Tàu cộng đang khai thác như Beauxite, Formosa, Bình Dương... thì sẽ thấy lãnh thổ Việt nam bị thu hẹp thế nào!

Các Đặc Khu Kinh Tế đã giao cho Trung Quốc như Beauxite và Formosa tuy nằm trên đất Việt Nam nhưng lại tách biệt hoàn toàn, người Việt Nam nếu không có giấy tờ đặc biệt cũng không được vào, chính quyền địa phương không còn quyền hành kiểm soát mọi hoạt động bên trong, việc thành lập một căn cứ quân sự hay xây nhà máy sản xuất vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây là lúc chúng ta những người Việt Nam ở trong nước cũng như tại hải ngoại cần phải triệt để lên tiếng phản đối Nhà Cầm Quyền CSVN và làm hết mọi cách đề cứu nguy Tổ quốc khỏi ách thống trị của Trung quốc đã gần kề.

Do vậy chúng tôi:­­­

- Kêu gọi lòng yêu nước của những người Việt Nam, hãy cùng nhau đứng lên tranh đấu cho quê hương được vẹn toàn lãnh thổ và đồng thời xin kêu gọi các Đại Biểu Quốc Hội của Việt Nam hãy trở về với dân tộc, bằng cách biểu quyết KHÔNG CHẤP THUẬN dành đặc khu kinh tế cho ngoại bang Trung cộng.

- Cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng qua việc trá hình cho Trung Cộng thuê các Đặc Khu Kinh Tế 99 năm .

- Đòi buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải bảo vệ lảnh thổ và lãnh đảo đã được ông cha dày công gầy dựng.

- Tha thiết kêu gọi tất cả những người Việt Nam yêu nước, hãy cùng đứng lên tranh đấu cho quê hương đất Nước Việt Nam khỏi ách Cộng Sản bán nước và thoát ngoại xâm.

Little Saigon ngày 7 tháng 6 năm 2018

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (đồng ký tên)
* Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài)
* Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo)
* Linh Mục Trần Văn Kiểm (Công Giáo) .
* Linh Mục Trần Công Nghị (Công Giáo)
* Hoà Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo)
* Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hoà Hảo)
* Ông Trang Văn Mến (Phật Giáo Hoà Hảo)
* Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành)
* Mục Sư Lê Minh (Tin Lành)