Ở Hoa Kỳ, Úc Châu và nhiều nước khác trên thế giới, anh chị em tín hữu Công Giáo thường lần chuỗi Mân Côi khác với người Việt chúng ta ở quê nhà. Trước mỗi kinh Kính Mừng, họ thêm vào một câu Kinh Thánh để suy niệm sâu xa hơn về mầu nhiệm đang nguyện ngắm.

Vào năm Đại Thánh 2000, trong một dịp may, chúng tôi gặp được Đức Cha Đọc, lúc ấy là Giám Mục Mỹ Tho, chúng tôi trao đổi với ngài. Ngài chăm chú lắng nghe và nhiệt tình nhận lời soạn giúp cho VietCatholic chương trình Kinh Thánh với Tràng hạt Mân Côi.

Ngài làm cấp tốc giúp chúng tôi để kịp ra đời trong Năm Đại Thánh. Lúc chúng tôi bàn với ngài là tháng 7/2000 đến tháng 9 thì xong Năm Sự Vui, Năm Sự Mừng và Năm Sự Thương.

Trong thời gian đó, chúng tôi lại bàn với tiến sĩ Trần An Bài, giám đốc chương trình Tiếng Vọng Tình Thương ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Anh Bài cũng thấy ý tưởng này là hay nên anh bỏ hết mọi việc làm gấp rút cho xong chương trình này.

Đức Cha viết đến đâu, anh Bài làm thành audio đến đó. Đến tháng 10 năm ấy thì xong mọi sự. Anh Bài làm rất công phu, hay lắm. Anh còn làm thành dĩa CD và băng cassette tặng cho những người neo đơn, sống xa các cộng đoàn Việt Nam, và đặc biệt là những bệnh nhân trong các nhà thương. Chắc chắn rất nhiều người được ơn chết lành nhờ nỗ lực đạo đức này.

Ngày 16/10/2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố Tông Thư Kinh Mân Côi và thêm vào mầu nhiệm Năm Sự Sáng. Đồng thời, ngài cũng công bố năm 2002 là năm Mân Côi. Chúng tôi lại liên lạc với Đức Cha Đọc, ngài lại nhiệt tình soạn giúp nên chỉ một tháng sau là chúng tôi hoàn thành thêm Năm Sự Sáng.

Quý vị và anh chị em có thể đọc các bài viết về đề tải này của Đức Cha Đọc tại đây:

Ngày 29 tháng 11, 2002: Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi: Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc bổ sung năm mầu nhiệm ánh sáng

Ngày 07 tháng 12, 2002: Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi (toàn bộ) do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc soạn

Muốn nghe audio:

Năm Sự Vui

Năm Sự Thương

Năm Sự Mừng

Năm Sự Sáng