Philadelphia ngày 27 tháng 10, 2016

Trọng kính Quý Ðức Cha, Quý Ðức Ông/Quý Cha Cựu Chủ Tịch,

Quý Cha Chủ Tịch Miền, Quý Ðức Ông, Quý Cha Liên Ðoàn Công Giáo Viẹt Nam tại Hoa Kỳ.

Kính thưa Quý Ðức Cha, Ðức Ông và Quý Cha,

Sau 3 ngày gởi thư xin đóng góp ý kiến hoàn thành lá thư này, chúng con xin gởi thư chánh thức của Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Thư Kêu Gọi Quyên Góp Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam đến Quý Ðức Cha, Ðức Ông và Quý Cha để xin Quý Ðức Cha, Ðức Ông và Quý Cha giúp phổ biến lá thư mời gọi mọi thành phần Dân Chúa rộng lòng chia sẻ với các nạn nhân bảo lụt Miền Trung Viêt Nam, theo lời mời gọi của Ðức Cha Tân Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Viêt Nam: Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh.

Theo nội dung lá thư, chúng con sẽ đăng danh sách đóng góp của Các Giáo Xứ, Cộng Ðoàn, Quý Cha, Quý Thâỳ, Quý Nam Nữ Tu Sĩ và Quý ân nhân (ẩn danh hay không ẩn danh) lên mạng lưới của Liên Ðoàn và VietCatholic. Xin Thiên Chúa ban mọi Ơn lành cho những công việc chúng ta đang thực hiện cho Dân Chúa và cho Quý Ðức Cha, Ðức Ông, Quý Cha, và toàn thể Cộng Ðoàn Dân Chúa.

Thân ái trong Chuá Kitô.

LM Giuse Trịnh Minh Trí