Giới hữu trách tại Pháp cho hay họ không tìm ra bằng chứng nào cho thấy là bọn khủng bố dự tính sử dụng các phi cơ của hãng Air France để tấn công các mục tiêu ở Mỹ.

Hôm nay các giới chức vừa kể nói rằng không ai bị câu lưu sau cuộc thẩm vấn và thanh lọc các hành khách dự định rời khỏi nước Pháp trên các chuyến bay Air France trong hai ngày thứ Tư hoặc Thứ Năm. Những hành khách được thẩm vấn dựa theo danh sách mà giới chức an ninh Hoa kỳ đã trao cho Pháp.

Hôm qua, giới hữu trách Pháp đã hủy bỏ 6 chuyến bay Air France đến phi trường Los Angeles hoặc cất cánh từ phi trường này sau khi các giới chức Hoa kỳ cảnh báo có những tin đáng tin cậy về khả có thể xảy ra khủng bố.

Trước những cảnh giác vừa kể, nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp đặt tại phi trường Lo Angeles.

Một hành khách vừa nói những biện pháp an ninh thật phiền phức và mất thì giờ, nhưng các thủ tục đó cần thiết để bảo vệ những người du hành.(VOA)