TRĂNG KHUYẾT
Ảnh của Đặng Đức Cương
Thương em từ thuở trăng tròn,
Bây giờ trăng khuyết vẫn còn thương em.
(Ca dao)