VATICĂN: Ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chỉ định Đức Tổng Giám Mục Velasio De Paolis, dòng Scalabrini, Chủ tịch sở tài chính Tòa Thánh, làm đặc sứ của ngài để giải quyết các vấn đề của Dòng Đạo Binh Chúa Kitô.

Trong một thông cáo công bố cùng ngày Linh Mục Federico Lombardi, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết Đức Cha De Paolis sẽ gặp các bề trên dòng Đạo Binh Chúa Kitô sớm chừng nào có thể. Trong cương vị là Đặc sứ của Đức Thánh Cha ngài sẽ thông báo cho dòng biết và thiết định ngày giờ và cách thức liên quan tới các khía cạnh chính nhiệm vụ Đức Thánh Cha đã giao phó, cũng như việc thành lập Ủy ban nghiên cứu Hiến pháp của Dòng.

Tinh thần của việc chỉ định này, như đã được Đức Thánh Cha đề cập đến trong thông cáo ngày mùng 1 tháng 5 năm nay, là để Giáo Hội đồng hành và trợ giúp dòng Đạo Binh Chúa Kitô trên con đường dấn thân thanh tẩy và canh tân như dòng chờ mong.

Mặt khác dòng Đạo Binh Chúa Kitô cũng ra thông cáo bầy tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Thánh Cha về sự lo lắng hiền phụ của ngài, và cho biết hoàn toàn sẵn sàng với việc sắp đặt của Đức Cha De Paolis, vì Đức Cha là người có nhiều hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm trong dòng của Đức Cha cũng như trong việc giảng dậy tại đại học và phục vụ Tòa Thánh.

Ngoài chức Chủ tịch Sở tài chính Tòa Thánh Đức Cha De Paolis cũng là thành viên Tòa Thượng Thẩm của Tòa Thánh, cố vấn của 3 cơ quan trung ương. Đức Cha cũng là chuyên viên giáo luật, đặc biệt trong lãnh vực đời tu (SD CNA 9-7-2010),