Đức Giáo Hoàng nói không có Giáo Hội nếu không có Lễ Hiện Xuống, Không có Lễ Hiện Xuống nếu không có Mẹ Maria.

VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói Giáo Hội luôn luôn sống trong sự tuông đổ Thánh Thẩn trong một chu kỳ liên tục ”những hiện xuống mới”. The Pope made this reflection today before praying the midday Regina Caeli -- the last of the year -- with those gathered in St. Peter's Square.

Đức Giáo Hoàng ban hành suy gẫm này hôm nay trước lúc đọc kinh trưa Regina Caeli—lần cuối trong năm- với những người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêro.

“Trên thực tế Giáo Hội luôn luôn sống từ sự xuống ơn của Chúa Thánh Thần, vì không có vậy thì Giáo Hội sẽ cạn hết những quyên lực của mình, ví như một chiếc thuyền buồm không gió,” ngài nói. “Lễ Hiện Xuống được đổi mới môt cách đặc biệt trong những lúc ảnh hưởng lớn, hoặc thuộc cấp bậc địa phương hay phổ quát, hoặc trong những buổi họp hay trong những buổi triệu tập to lớn.”

Đức Thánh Cha ghi nhận một số “ lúc ảnh hưởng lớn “ này,” như Công Đồng Vatican Hai và cuộc họp của Đức Gioan Phaolo II với những phong trào mới thuộc giáo hội trong năm 1998.

“Nhưng Giáo Hội biết vô số ‘những lễ hiện xuống’ làm sống động các cộng đồng địa phương,” ngài suy tư. “Chúng ta nghĩ tới những phụng vụ, cách riêng những phụng vụ trải nghiệm trong những lúc riêng biệt của sự sống cộng đồng, trong đó quyền phép của Chúa được nhận thấy một cách rõ ràng, khi truyền ban niềm vui và sự say mê trong các linh hồn. Chúng ta nghĩ tới nhiều cuộc họp khác để cầu nguyện trong đó giới trẻ cảm thấy rõ ràng tiếng gọi của Chúa gắn bó đời sống của họ trong tình yêu của Người, cả khi hiến hình hoàn toàn cho Người”

Vai trò người Mẹ

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mở rộng suy tư của ngài với sự xác nhận này: “Không có Giáo Hội nếu không có lễ Hiện Xuông. Và tôi muốn nói thêm: Không có lễ Hiện Xuống nếu không có Đức Trinh Nữ Maria.”

Ngài ghi nhận rằng ngày Lễ Hiện Xuống xảy đến chính lúc Đức Maria và các Tông Đồ qui tụ trong Phòng Trên

“Và điều này xảy luôn, trong mọi nơi và mọi lúc,” ĐGH khẳng định: “ tôi chứng minh điều này cách đây không lâu tại Fatima. […] Giữa chúng ta có Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Điều này là kinh nghiệm điển hình tại các đền thánh lớn kính Đức Maria- Lourdes, Guadfalupe, Pompei, Loreto—hay là cả trong những đền nhỏ: ”Nơi nào các kitô hữu qui tụ đọc kinh với Đức Maria, thì Chúa ban Thánh Thần của Người.”